Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 61 - 72 z 72

Slovenský názov:

Vyspelá technika vo veterinárstve

Originálny názov:

Vétérinaire et téchnologie

Krajina:

Kanada

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

13

Rok:

2000

Anotácia:

Pôvodne bola špičková lekárska technológia vyvinutá pre ľudí, teraz z nej však majú úžitok aj zvieratá. Ultrazvuk, lúče X, magnetická rezonancia, laparoskopia …V Severnej Amerike liečia niektoré „hodnotné zvieratá“ pomocou najsofistikovanejších zariadení. Film dokumentuje operáciu hrubého čreva pretekárskeho koňa, ktorý má pre majiteľov hodnotu viac při 10-tisíc dolárov.    

Tématika: 74 Signatúra: AF 14/2000

 

Slovenský názov:

Využite ovčej vlny

Originálny názov:

A GLIMPSE OF WOOL

Krajina:

Malta

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DV-cam

Minutáž:

30

Rok:

2004

Anotácia:

Ovce na Malte boli vždy oceňované vďaka produkcii mlieka, syru a mäsa. Donedávna sa používala aj ovčia vlna na výrobu odevov, kobercov a rôznych iných výrobkov. Vlna bola súčasťou každodenného života a poskytovala poživeň pre mnohých majstrov. Tento dokument zobrazuje tradičný proces výroby textílií z ovčej vlny. Charakterizuje snahy majstrov, ktorí stoja pred výzvou oživiť umenie pradenia a tkania vlny.     

Tématika: 46, 56, 67, 68, 71, 82 Signatúra: AF 16/2004

 

Slovenský názov:

Využitie horských a podhorských oblastí na chov hovädzieho dobytka

Originálny názov:

Využitie horských a podhorských oblastí na chov hovädzieho dobytka

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

1993

Anotácia:

Oboznamuje s možnosťou využitia oblastí s väčším zastúpením pastvín na chov mäsových typov hovädzieho dobytka, vrátane napojenia na ďalšie aktivity, napríklad na agroturistiku.    

Tématika: 2, 48, 50, 60, 82 Signatúra: AF 35/1994

 

Slovenský názov:

Využitie rastlinnej biomasy na energetické účely

Originálny názov:

Biomasa na cele energetyczne

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

DV

Minutáž:

15

Rok:

2002

Anotácia:

Vzdelávací film predstavuje rôzne metódy na získavanie energie z biomasy: - v procese spaľovania obilnín a drevín – počas procesu lisovania esterifikácie olejnín pri získavaní biopalív z repky, - počas procesu fermentácie pri získavaní alkoholu, ktorý tvorí náhradu za benzín. Film ďalej ukazuje príklady praktického využitia uvedených metód. Prezentácia a charakteristika niektorých druhov rastlín pre využitie v energetike a ich kultivácia dosiahla v Poľsku veľmi zaujímané výsledky.     

Tématika: 15, 44, 55, 60, 71 Signatúra: AF 15/2003

 

Slovenský názov:

Využitie teplej vody

Originálny názov:

LE SCOPERTE DELL´ ACQUA CALDA

Krajina:

Taliansko

Jazyk:

taliansky

Typ filmu:

C, Video - UMATIC

Minutáž:

10

Rok:

1989

Anotácia:

„1989“ – Veľká cena festivalu – MAGNA MATER – cena vlády SSR Využitie odpadového tepla z tepelných elektrární a teplární v poľnohospodárstve a chove rýb.    

Tématika: 15, 58, 63, 76 Signatúra: AF 9/1989

 

Slovenský názov:

Využívanie odpadkov na vidieku

Originálny názov:

Gospodarka odpadami na terenach wiejskich

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

2000

Anotácia:

Film predstavuje zložitý problém, aký vyvoláva znečistenie životného prostredia v obciach. Veď na poľských skládkach je dnes nahromadených už viac při 4 mld. Ton odpadkov. Ukazuje charakter poľnohospodárskeho odpadu z rastlinnej a živočíšnej výroby; komunálny odpad delí na pevný a tekutý. Zvláštny dôraz sa kladie na nebezpečné odpady. V každej skupine sú demonštrované spôsoby zneškodňovania odpadov. Napríklad energetické využitie biomasy, triedenie a zneškodňovanie pevných odpadov.    

Tématika: 13, 15, 55, 60, 67, 82, 83 Signatúra: AF 29/2001

 

Slovenský názov:

Vývoj embrya v skúmavke

Originálny názov:

Permanent control of embryo development

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

10

Rok:

1997

Anotácia:

Na prežitie a vývoj potrebuje embryo v podmienkach in vitro podmienky, aké má v prirodzenom prostredí. Preto je permanentná kontrola, při aj kontrola vývoja embrya nevyhnutná pre jeho úspešný rast. Najmodernejšia technika so systémom zobrazovania „time-lag“ umožňuje nahliadnuť do najskrytejších procesov.    

Tématika: 7, 21, 82 Signatúra: AF 31/1997

 

Slovenský názov:

Vývojový cyklus kokcídie Eimeria tenella

Originálny názov:

Entwicklungszyklus von Eimeria tenella

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

16

Rok:

1997

Anotácia:

Eimeria tenella spôsobuje kokcidiózu u domácich kureniec. Po prvý raz bolo umožnené ukázať celý cyklus tejto kokcídie. Kultiváciou primárnych pečeňových buniek kureniec je ukázaná celá endogénna fáza. Je predvedený nápor sporozoitov v hostiteľských bunkách a ich ďalší vývoj, při aj viacnásobná asexuálna reprodukcia (schizogónia) a dospievanie samičích a samčích gamotov na gamety (gamogónia). Nasleduje prezentácia exogénnej fázy a sporogónie oocyst.    

Tématika: 27 Signatúra: AF 19/1998

 

Slovenský názov:

Význam lesov v Sýrii

Originálny názov:

Forests and development in Syria

Krajina:

Sýria

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

14

Rok:

1998

Anotácia:

Cieľom Správy prírodných zdrojov a podporného rozvoja v rámci spolupráce medzi Talianskom, Sýriou a FAO je zamedziť ďalšej devastácii lesov v Sýrii. Tie dnes zaberajú totiž už len 1,26 % jej územia, pričom väčšina z nich sa nachádza v severozápadnej časti krajiny v provincii Lattakia. Bez podpory miestnych obyvateľov by úsilie nemohlo byť korunované úspechom a preto sa najväčšia pozornosť venuje práve osvete a zlepšeniu ich sociálnych podmienok.    

Tématika: 8, 13, 18, 67, 83 Signatúra: AF 1/1998

 

Slovenský názov:

Výživa, svetová výzva

Originálny názov:

NUTRITION, THE GLOBAL CHALLENGE

Krajina:

FAO

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, Betacam

Minutáž:

17

Rok:

1992

Anotácia:

Dokument skúma závažnosť a rozsah problémov hladu, podvýživy a chorôb súvisiacich so stravou a analyzuje ich príčiny a následky pomocou vizuálnej zaujímavej a do hĺbky idúcej prezentácie problémov a ich riešení.    

Tématika: 29, 79 Signatúra: AF 23/1993

 

Slovenský názov:

Vzchopenie sa Afriky

Originálny názov:

AN AFRIKAN RECOVERY

Krajina:

OSN

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, Video PAL, L – H

Minutáž:

27,5

Rok:

1988

Anotácia:

Po katastrofálnom suchu v polovici 80. rokov, ktoré ešte stále máme v pamäti, sa ľudia Afriky snažia vrátiť všetko do pôvodných koľají. Tento dokument sa zameriava na Nigériu, kde štát hľadá nové cesty, aby sa už nikdy neopakovala prežitá tragédia.    

Tématika: 58 Signatúra: AF 10/1989

 

Slovenský názov:

Vzrast chovu dobytka

Originálny názov:

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN GANADER

Krajina:

Uruguaj

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

E, Video UMATIC

Minutáž:

7,5

Rok:

1988

Anotácia:

Základom uruguajského chovu dobytka sú pastviny. Videofilm nám zobrazuje techniku, ktorá umožňuje zvýšenie výroby krmív, a tým zvyšuje produkciu sektoru, ako v počte zvierat, tak aj v množstve vybavenia. Nevyhnutným predpokladom je práve správne využívanie prírodných a zavedených pastvín v tejto teplejšej zóne.    

Tématika: 52 Signatúra: AF 2/1989

 

Strana 4 z 4
  

Doplnkové informácie