Slovenský názov:

Genetické zdroje rastlín

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1998

Anotácia:

Génová banka pri Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch je zariadenie, ktoré sa venuje vyhľadávaniu a zberu rastlinných génových fondov, ich triedeniu, krátkodobému aj dlhodobému uchovávaniu - uskladňovaniu pre potreby dnešných i budúcich generácií. Svoje fondy semien však dáva k dispozícii pre prax bežnej výživy a výskumu    

Anotácia EN:

The gene bank at the Research Institute of Plant Production at Piešťany is an establishment that engages in the search and collection of plant gene founds, their sorting, short time and long time preservation – storage for the needs of today´s and future generations. It gives its founds of seeds at the disposal for current nutrition and research practices.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie