Slovenský názov:

Fuzarióza pšenice

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DV-cam

Minutáž:

Rok:

2003

Anotácia:

Huby druhu Fusarium majú celosvetový dopad na ekonomiku, pretože spôsobujú straty na výnosoch a produkujú mykotoxíny, ktoré môžu spôsobiť silnú otravu, ak ich skonzumuje človek alebo dobytok. Tento film popisuje životný cyklus druhov Fusarium culmorum a F. graminearum (telemorf. Gibberella zeae) s použitím 3D počítačových animácií v kombinácii so skutočným obrazom. Najmä spôsob infekcie, ako aj epidemiologické šírenie nákazy sú podané veľmi vyčerpávajúco. Keďže je náročné regulovať choroby spôsobené hubou Fusarium pomocou fungicídov, ukazuje tento film aj účinné agronomické prostriedky boja proti chorobám v oblasti produkcie pšenice.    

Anotácia EN:

Fungi of the genus Fusarium are of great economic importance worldwide because they cause crop losses and produce mycotoxins, which can cause severe poisoning if consumed by humans and livestock. This movie depicts the life cycles of Fusarium culmorum and F. graminearum (telemorpfh: Gibberella zeae) using 3D computer animations blended with real images. Particularly, the modes of intention as well as epidemiological spread of the disease are exhaustively shown. Because diseases caused by Fusarium fungi are difficult to control using fungicides, this movie also shows agronomical means for successful disease management in wheat production.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie