Slovenský názov:

Na začiatku bolo bahno

Anglický názov:

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2006

Anotácia:

Bahno má unikátnu vlastnosť. Sústreďuje v sebe všetok stavebný materiál, nevyhnutný pre život. Bahno vystavené slnečnému svetlu umožnilo rôzne druhy života, ale naopak aj nevyhnutný neblahý protipól – smrť. Už milióny rokov každý život živí ďalší život, je to cyklus v histórii neprestajnej obnovy živého sveta. Skúmanie spôsobov a stratégie zachovania života je vášňou Daniela Guirala, výskumníka z Výskumného ústavu rozvoja. Daniel Guiral je odborníkom na vodnú ekológiu, je veľmi zvedavý a chce pochopiť spôsoby života živočíšneho a rastlinného spoločenstva, ktoré si z ľudského hľadiska paradoxne vybralo pre svoj život tak obmedzené a neisté prostredie.    

Anotácia EN:

Mud has unique characteristics in the world. It concentrates all construction material needed for life. Mud exposed to sunshine enabled several types of life however also the needed antipole – the death. Already millions of years, life gives rise to another life; it is a cycle in history of continuous renewal of new world. Exploration of ways and strategies of life preservation is the emotion of Daniel Guiral, researcher of the Development Research Institute. Daniel Guiral is expert in water ecology, he is very curious and he want to understand ways of life of animal and plant communities, that from human view paradoxically chose for life the limited and unsure environment.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie