Slovenský názov:

Návrat prírody

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky, anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2007

Anotácia:

Prezentačný film firmy Severočeské doly, a.s., Chomutov, ktorá je najväčšou ťažobnou spoločnosťou v Česku, zaoberajúcou sa povrchovou ťažbou a spracovaním hnedého uhlia v Severočeskej uhoľnej panve. Snímka zachytáva všetky dôležité fázy povrchovej ťažby, používanú lomovú techniku a nevyhnutné činnosti, ktoré s touto činnosťou súvisia. Významná je aj obnova krajiny dočasne narušenej povrchovou ťažbou. Snahou filmu je ukázať pozornosť, ktorú táto spoločnosť venuje životnému prostrediu pri ťažbe aj po jej ukončení.    

Anotácia EN:

Presentation film of the mining company Severočeské doly, a.s. Chomutov that is the biggest extraction company in the Czech Republic, dealing with surface extraction and processing of brown coal in northern Czech coal valley. The film shows all phases of surface extraction, quarry technique and connected activities. Countryside renewal affected by surface extraction is also important. The aim of the film is to show attention given by the company to environment in extraction and after its completion.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie