Slovenský názov:

Cantus zvyšuje úrodu repky

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DV-cam

Minutáž:

Rok:

2003

Anotácia:

Plocha, na ktorej sa pestuje repka olejná za posledné roky podstatne vzrástla. Prelom v pestovaní tejto plodiny nastal s rozvojom nových druhov, ktorých zberom sa získava mimoriadne ľahký, stráviteľný olej na varenie. Iným „trhovým prvkom“ podporujúcim kultiváciu repky je zvýšený dopyt po biopalive – z ekologických aj ekonomických dôvodov, extrémne atraktívna alternatíva pre fosílne palivá. Vyhliadky trhu pre repku sú dobré a je možné dosahovať jej vysoké úrody. Či sa dosiahnu, to závisí od toho ako úspešne sa spoja rôzne výrobné faktory. Tieto faktory úspešnosti zahŕňajú lokalitu, predchádzajúce osivo, vysoko výnosné druhy, kvalitu pôdnej kultivácie, založenie a účinnú rastlinnú ochranu – s produktmi ako je CANTUS.     

Anotácia EN:

The acreage on which oil seed rape is grown has increased substantially over the past few years. The breakthrough in growing this oil crop came with the development of new varieties that yield especially light, digestible cooking oil. Another „market growth driver“ encouraging oilseed rape cultivation is the increasing demand for bio diesel – for both ecological and economic reasons, an extremely attractive alternative to fossil fuels. The market prospects for oilseed rape are good, and very high yields are possible. Whether or not they’re achieved depends on how successfully numerous production factors interact: These success factors include the crop location, the previous crop, a high yielding variety, the quality of the soil cultivation, the establishment, and, last not least, effective plant protection – with products like CANTUS.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie