Slovenský názov:

Krajinné súvislost

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

Rok:

2003

Anotácia:

V rozsiahlej poľnohospodárskej oblasti južnej Moravy začal Lesný závod Židlochovice uplatňovať svoje skúsenosti s revitalizáciou , s ochranou prírody a s citlivou správou krajiny. Dokument ukazuje niekoľko príkladov krajinnej starostlivosti lesníkov, ktorí sa cítia zodpovední za prírodné, estetické hodnoty a za optimalizáciu krajiny v širších súvislostiach.     

Anotácia EN:

In large agricultural area of south Moravia the company Lesný závod Židlochovice started to apply their experience with revitalisation, nature protection and sensitive administration of country. The document shows several examples of country care of foresters who feel their responsibility for natural, aesthetic values and optimisation of country in large scale.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie