Slovenský názov:

Hubové choroby cukrovej repy

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DV-cam

Minutáž:

Rok:

2004

Anotácia:

Najvýznamnejšími biotickými patogénmi spôsobujúcimi choroby na listoch cukrovej repy sú Cerospora beticola a Ramularia beticola. Cykly vývinu choroby u týchto patogenických húb ukazujú fotografické 3D animácie a skutočné video zábery. Najmä spôsob infekcie, ako aj epidemiologické šírenie nákazy sú podané veľmi vyčerpávajúco. Film vysvetľuje použitie epidemiologických hraničných hodnôt pri rozhodovaní o selektívnej aplikácii fungicídy. Pestovaním odrôd cukrovej repy, ktorá je odolnejšie voči druhom Ceraspora a Ramularia beticola je možné priebeh nákazy spomaliť.     

Anotácia EN:

The most important biotic pathogens causing leaf diseases of sugar beet are Cercospora beticola and Ramularia beticola. The disease cycles of these pathogenic fungi are illustrated in photo-like 3D animations and real-image video sequences. Particularly, the mode of infection as well as epidemiological spread is exhaustively shown. The use of epidemiological threshold values as a decision making aid for the selective application of fungicides is explained. By growing varieties of sugar beet that are less susceptible to Cercospora and Ramularia beticola the course of infection can be delayed.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie