Slovenský názov:

Horské a nížinné mokrade

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

mini DV

Minutáž:

Rok:

2005

Anotácia:

Dokument z Videoatlasu našej prírody o horských a nížinných mokradiach informuje o histórii, súčasnosti a budúcnosti týchto ekosystémov a poukazuje na dôležitosť ich ochrany. Zdôrazňuje najmä ich význam pri kumulácii vody počas záplav a jej postupné uvoľňovanie v bez zrážkovom období.     

Anotácia EN:

Documentary from Videoatlas of Our Nature on mountain and lowland wetlands informs about history, current situation and future of these ecosystems and shows importance of their protection. Stressed is mainly their importance in cumulating of water during floods and their gradual release in dry period.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie