Slovenský názov:

Háďatká na repe

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DV-cam

Minutáž:

Rok:

2004

Anotácia:

Škodca, ktorý predstavuje pre úrodu cukrovej repy najväčšiu hrozbu, obzvlášť na teplých a dostatočne vlhkých pôdach, sa volá Heterodera schachtii. S pomocou fascinujúcich trojdimenzionálnych počítačových animácií tento film ukazuje celý životný cyklus tejto repnej cystickej nematódy – od vyliahnutia mladých jedincov, infekcie koreňov cukrovej repy, zavedenia systémov zásobovania buniek (syncytia) až po vývin dospelých samčích a samičích jedincov, po ktorom nasleduje oplodnenie a tvorba cýst. Film vysvetľuje aj tradičné spôsoby boja proti tejto chorobe, ako je dlhodobé striedanie s nehostiteľskými plodinami a pestovanie niektorých druhov nástražných plodín, z ktorých najvýznamnejšie sú nematódam odolné odrody horčice a reďkovky.    

Anotácia EN:

The pest that poses the greatest threat to sugar beet yield, particularly in warm and sufficiently moist soils, is Heterodera schachtii. Using, fascinating three-dimensional computer animations the movie depicts the complete life cycle of this beet cyst nematode – from the hatching of juveniles, infection of sugar beet roots, induction of feeding cell systems (syncytia) to the development of adult males and females, followed by fertilization and cyst formation. The movie also explains cultural means of control, like long rotations with non–host crops and growing of certain trap crops, most notably nematode-resistant cultivars of mustard and radish. .    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie