Slovenský názov:

Energia z vodíka

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

Betacam VHS

Minutáž:

Rok:

2000

Anotácia:

Špecialisti na energetiku premýšľajú nad prelomom v energetike, ktorý by spočíval vo využívaní solárnych obnoviteľných zdrojov na výrobu sekundárnej suroviny - vodíka. Ako by to v praxi mohlo fungovať, ukazuje film na príklade gigantických solárnych elektrární v kalifornskej púšti Mojave. Elektrolýzou by sa dalo vyrobiť obrovské množstvo vodíka, z ktorého by sa podľa aktuálnej potreby získavala energia. Automobilka BMW chce už v krátkom čase ponúknuť trhu niekoľko tisíc automobilov na vodíkový pohon. Nemecko by sa mohlo stať priekopníkom v oblasti moderného zásobovania energiou, ktoré sa na jednej strane zakladá na vodíku a na druhej na efektívnej výrobe energie, ktorá je zlučiteľná so životným prostredím a so zväčšujúcim sa podielom na obnoviteľných zdrojoch.    

Anotácia EN:

The energy experts think over about the break in the energy that should use solar renewable sources to produce the secondary raw material – the hydrogen. Showing the example of gigantic solar power plants in the Californian Mojave Desert the film says how it might look in the practice. A huge quantity of hydrogen of which the energy may be obtained depending on necessity can be produced by electrolysis. The BMW car enterprise plans already soon to offer several thousand cars driven by the hydrogen to the market in a short time. Germany may become the pioneer in the modern energy supplying based upon the hydrogen on one side and effective energy production on the other side, compatible with the environment and increasing share in renewable sources.     

Tématika: Signatúra:

Print

Additional information